ఇన్స్టాల్

Anonymous

#ప్రేమ వ్యవహారాలు16/05/2019, 3:48:15 pm
నేను మరచిపోలేని అనుభూతి కానీ తప్పు చేస్తున్నానేమో అని అనిపిస్తుంది !
నేను మరచిపోలేని అనుభూతి కానీ తప్పు చేస్తున్నానేమో అని అనిపిస్తుంది !