ఇన్స్టాల్

JADA GOVINDA RAO

#ప్రేరణ11/02/2019, 1:33:01 pm
ఇలాంటి స్త్రీలతో జీవితం ఎలా వుంటుంది
అసలు... ఈ అమ్మాయిలు ఎక్కువ దేనికి విలువిస్తారు
1) SEX
2) Money
3) జీవితానికి
ఇలాంటి స్త్రీలతో జీవితం ఎలా వుంటుంది అసలు... ఈ అమ్మాయిలు ఎక్కువ దేనికి విలువిస్తారు 1) SEX 2) Money 3) జీవితానికి