ఇన్స్టాల్

jyothi

#జనరల్11/02/2019, 1:05:13 pm
లోకేష్ తెలుగులో ఎన్ని తప్పులు చెప్పారు ఇతనికి రాజకీయాలు అవసరమా చెప్పండి..?
లోకేష్ తెలుగులో ఎన్ని తప్పులు చెప్పారు ఇతనికి రాజకీయాలు అవసరమా చెప్పండి..?