ఇన్స్టాల్

Ganesh

#జనరల్12/01/2019, 11:39:52 am
తెలిసిన వారు చెప్పండి..... తెలియని వారు "no"అని కామెంట్ చేయండి... apple ని తెలుగులో ఏమని పిలుస్తారు.....!?