ఇన్స్టాల్

venu reddy

#ప్రేరణ07/12/2018, 1:08:40 pm
ఏది తప్పు ఏది కరెక్ట్ అని దానికి మించి ఆలోచించండి . జీవితం చాలా నేర్పిస్తుంది
ఏది తప్పు ఏది కరెక్ట్ అని దానికి మించి ఆలోచించండి . జీవితం చాలా నేర్పిస్తుంది