ప్రేరణ
INSTALL APP
ఏది తప్పు ఏది కరెక్ట్ అని దానికి మించి ఆలోచించండి . జీవితం చాలా నేర్పిస్తుంది