ఇన్స్టాల్

venkat

#లవ్ & రిలేషన్షిప్స్07/12/2018, 10:43:09 am
ప్రేమ వివాహాలు కన్నా సమాజంలో తల్లితండ్రులు కుదిర్చిన  వివాహాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా?
ప్రేమ వివాహాలు కన్నా సమాజంలో తల్లితండ్రులు కుదిర్చిన వివాహాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా?